O nama

Udruženje hemofiličara Bosne i Hercegovine je dobrovoljno, nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi zaštite i unapređenja zdravlja lica obolelih od hemofilije i ostalih koagulopatija.

Ciljevi i zadaci udruženja

ba-003
firefox_NLeUfsEtA4

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje će vršiti sljedeće djelatnosti:

ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Stupanje u članstvo je slobodno i vrši se na dobrovoljnoj osnovi, ako su ispunjeni kriteriji za prijem u članstvo propisani ovim Statutom ili posebnim pravilnicima Udruženja.
Za stupanje u članstvo Udruženja podnosi se pristupnica na propisanom obrascu.
Primljeni član se upisuje u evidenciju članstva i izdaje mu se članska karta.
Članska karta ima značaj isprave kojom se dokazuje svojstvo člana Udruženja.
Evidencija članova vodi se elektronski i sadrži:
a) ime i prezime člana, s adresom prebivališta ili boravišta; datum pristupanja i broj pristupnice Udruženja;
b) vrstu članstva u skladu sa Statutom;
c) datum prestanka članstva u Udruženju.

Vrste članstva u Udruženju

Udruženje ima dvije vrste članova: redovni i počasni članovi.
Redovni članovi su fizička lica koja pristupe Udruženju i prihvate programske ciljeve i opća akta Udruženja.
Počasni članovi su fizička lica koja svojim radom i zalaganjem daju ili su dali poseban doprinos ostvarenju ciljeva Udruženja. Počasni članovi mogu sudjelovati u radu Udruženja bez prava odlučivanja, odnosno ne mogu birati ili biti birani.
Redovi članovi mogu nositi i naziv počasnog člana u vezi sa funkcijom koju su uspješno obavljali (počasni Predsjednik, predsjednik Skupštine, Sekretar i sl.), pri čemu zadržavaju prava i obaveze redovnih članova.
Počasni članovi imenuju se odlukom Skupštine na obrazložen prijedlog jednog ili grupe članova.

Članstvo u Udruženju prestaje:
Slobodnim istupanjem iz članstva,
Brisanjem člana kada iz neopravdanih razloga zanemaruje vršenje svojih dužnosti, kada promijeni mjesto prebivališta i nastani se izvan područja djelovanja Udruženja ili zbog smrti člana,
Isključenjem člana odlukom Skupštine u slučaju kada član Udruženja teže povrijedi odredbe ovog Statuta ili druga pravila Udruženja, ili ako djeluje protivno ciljevima i interesima Udruženja.

Postupak stupanja u članstvo, prestanak članstva, način vođenja evidencije članova, odnosno oblik i sadržaj članske knjižice utvrđuju se posebnim odlukama i pravilnicima Udruženja.